1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradnih iger na Facebook strani Shero Business Academy je podjetje BigU Akademija d.o.o., Partizanska 6, 2000 Maribor

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v nagradnih akcijah.

Dobitnika nagradne igre določi naključni žreb.

2. člen: NAMEN

Organizator objavlja nagradno igro z namenom povečanja prepoznavnosti in spodbujanja prodaje storitev.

3. člen: OBJAVA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je objavljena na družbenem omrežju Facebook in sicer na Facebook strani Shero Business Academy. Nagradna igra ni organizirana v povezavi z družbo Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njenimi podružnicami ter ni na kakršen koli način sponzorirana, podprta ali kako drugače povezana z imenovano družbo.

4. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Za nagrado se potegujejo vsi, ki pod objavo za nagradno igro komentirajo in izrazijo željo po sodelovanju. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena fizičnim osebam. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

5. člen: ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Pogoj za uvrstitev v nagradno žrebanje je odgovor/komentar na pobudo /povabilu k sodelovanju v nagradni igri. Posamezni udeleženec  lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Žrebanje nagrajencev se bo izvedlo v roku 7 dni po objavi nagradne igre na Facebook strani Shero Business Academy, na sedežu organizatorja nagradne igre. Nagrajenci bodo isti dan obveščeni preko zasebnega sporočila na omrežju Facebook. Med vsemi, ki bodo izpolnjevali pogoje sodelovanja v nagradni igri, bo izžreban 1 nagrajenec, ki bo prejel nagrado, opredeljeno v 6. Členu pričujočega pravilnika. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča.

6. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za :

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, tudi menjava za drug artikel ni možna.

7. ČLEN PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Nagrajenec je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne podatke. ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Nagrada definirana v 6. členu tega Pravilnika, ne presega 42 EUR, zato nagrajenec skladno z Zakonom o dohodnini ni dolžan posredovati svoje davčne številke, prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v davčnem letu.

Če nagrajenec ne predloži podatkov v navedenem časovnem okvirju, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti  do tega nagrajenca, nagrada pa bo ostala nepodeljena. Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec odkloni nagrado, se šteje, da nagrade ne želi prejeti in s tem je organizator do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na dotično nagradno igro.

8.ČLEN: IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil in pogojev o sodelovanju v nagradni igri, si organizator pridržuje pravico, da izključi brez predhodnega obvestila iz nagradne igre osebe, ki bodo uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, …), lažne profile ali si drugače pridobile koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in preko profesionalne službe z nagradnimi igrami, ni dovoljeno.

9. ČLEN: PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekinit nagradno igro kadarkoli brez vnaprejšnjega opozorila ali navedbe razlogov. Organizator si pridružuje to možnost predvsem v primeru tehničnih okvar ali ostalih tehničnih razlogov ali iz pravnih razlog, ki onemogočajo pravilno izvedbo nagradne igre.

10. ČLEN:VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. Pridobljene osebne podatke bo organizator pričujoče igre uporabljal, hranil in varoval v skladu z veljavno zakonodajo ter samo in izključno za namen izvedbe nagradne igre.

11. ČLEN: OSTALE DOLOČBE IN REŠEVANJE SPOROV

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi družinski člani ter druge fizične osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. 

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in ostale, ki so kakorkoli povezani s pričujočo nagradno igro, ter za udeležence nagradne igre, ki s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z njimi. Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na smiljan@smiljanmori.com

Morebitne pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro rešuje v organizator. V primeru utemeljenih pritožb, se organizator obvezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega in/ali tudi ostale udeležence. 

12.TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra na Facebooku z nagrado knjigo Lisa Nichols Izobilje Zdaj poteka od 14. 12. 2020 do 18.12. 2020 do 12.00.

Maribor, december 2020

BigU Akademija, d.o.o.

Dodaj odgovor